Có gì trong chương trình học mở quán đồ nướng?

Bạn nhận được gì sau lớp học mở quán nướng?

Ưu điểm của lớp học:

Kinh Nghiệm Mở Quán Nướng

Điểm: 4.3 (10 bình chọn)